Hopp til hovedinnhold

Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak

Er du ansatt i en organisasjon, institusjon eller bedrift kan du søke om støtte til å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+.

Hvem kan søke

Alle norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som planlegger å etablere et prosjekt under Erasmus+ sentraliserte tiltak, kan søke om prosjektetableringsstøtte. Støtten skal bidra til at søkerne når opp i europeiske konkurranser om prosjektmidler fra Erasmus+.

Søkere kan være:

 • høyere utdanningsinstitusjoner
 • videregående skoler
 • fagskoler
 • bedrifter
 • bransjeorganisasjoner
 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • statlige organer

Søkere må være kvalifisert til å delta i det sentraliserte tiltaket de skal søke til.

Søknadsfrist

Løpende
(norsk tid)

Om tilskuddet

For bedrifter som søker:
Bedrifter vil få utbetalt PES-midler som såkalt 'bagatellmessig støtte'.

Det er et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+ sentraliserte tiltak. Dette er tiltak for europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, som fremmer kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kobling mellom utdanning og næringsliv. Sentraliserte tiltak administreres i Brussel av The European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Hva kan du søke støtte til?

Følgende sentraliserte tiltak i Erasmus+ er omfattet av PES-ordningen:

 • Innovasjonsallianser
 • Erasmus Mundus Joint Masters (det er ikke mulig å få PES hvis man allerede har fått innvilget en Erasmus Mundus Design Measures fra Europakommisjonen)
 • Erasmus Mundus Design Measures
 • Jean Monnet
 • Idrett
 • Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
 • Europeiske lærerakademi
 • Kapasitetsbygging i høyre utdanning
 • Kapasitetsbygging i idrett
 • Kapasitetsbygging i fag- og yrkesopplæring
 • Virtuell utveksling for høyere utdanning og ungdom (bare tiltak med partnere fra høyere utdanning)
 • Framtidsrettede prosjekt (ikke for 2024)
 • Utlysninger under KA3 - Støtte til politikkutvikling

PES-midlene skal brukes i arbeidet med å utvikle et prosjekt og ferdigstille en søknad til EU sentralt, innen søknadsfristene for det enkelte tiltaket.

Man kan søke enten som koordinator for et prosjekt eller som partner. Det vil si at samme prosjekt/søknad ikke kan støttes i begge kategoriene. Det er heller ikke mulig å sende inn flere parallelle søknader fra ulike prosjektpartnere.

Merk at det bare kan dekkes kostnader som påløpes fra tidspunktet man søker PES-midler. Hvor mye som kan dekkes for det enkelte tiltaket finner du i tabellen under.

Vi gjør oppmerksom på at de som gjennom tiltaket Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) har fått innvilget midler fra Europakommisjonen for å utvikle et felles masterprogram, ikke kan søke om PES for å utvikle en søknad til Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM).

Tilskuddsbeløp

TiltakStøttebeløp til koordinatorer Støttebeløp for partnere i prosjekter
InnovasjonsallianserInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000
Europeiske lærerakademiInntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Policy Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Erasmus Mundus Joint Masters Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Erasmus Mundus Design Measures Inntil NOK 50 000 Inntil NOK 25 000
Jean Monnet Policy Debate Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Jean Monnet, øvrige Inntil NOK 50 000 Inntil NOK 25 000
Idrett Inntil NOK 50 000 Inntil NOK 25 000
Kapasitetsbygging i høyere utdanning Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Kapasitetsbygging i fag- og yrkesopplæring Inntil NOK 100 000 Inntil NOK 50 000
Kapasitetsbygging i idrett Inntil NOK 50 000 Inntil NOK 25 000
Virtuell utveksling i høyere utdanning og ungdom (bare tiltak med partnere fra høyere utdanning)Inntil NOK 50 000 Inntil NOK 25 000
Framtidsrettede samarbeidsprosjekterInntil NOK 100 000Inntil NOK 50 000

Kostnader som kan dekkes:

 • Reise- og møtekostnader både for søker og andre partnere i prosjektet.
 • Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i prosjektet).
 • Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning.
 • Kostnader knytet til tilrettelegging for deltagelse av personer med særlige behov.

Timesatser:

 • Timesatser gjelder kun for ansatte i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. For utdanningssektoren gjelder kun reelle kostnader knyttet til frikjøp, dvs. ikke timesatser.
 • Personalkostnader og indirekte kostnader kan budsjetteres under ett som beregnede timesatser basert på nominell årslønn for medarbeidere som deltar i prosjektet, etter følgende regler:
  • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰. Etter avtale med HK-dir kan gjennomsnittssatser for grupper av medarbeidere benyttes.
  • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kroner.

Vilkår for tilskuddet

Man kan søke enten som koordinator for et prosjekt eller som partner. Det vil si at samme prosjekt/søknad ikke kan støttes i begge kategoriene. Det er heller ikke mulig å sende inn flere parallelle søknader fra ulike prosjektpartnere. Merk at det bare kan dekkes kostnader som påløper fra tidspunktet man søker PES-midler.

60 prosent av tildelt støtte utbetales ved tildelingstidspunktet. Restbeløpet utbetales etter rapportering.

Det er i utgangspunktet en forutsetning at det er levert inn en gyldig søknad til det sentraliserte tiltaket for å få utbetalt restbeløpet. Dersom slik søknad ikke er levert, er det mulig å søke utsettelse for PES-midlene og levere søknad til neste søknadsfrist for det sentraliserte tiltaket.

Slik søker du

Krav til søknaden

Det er et krav at alle partnerne er identifiserte og at sammensetningen av partnerskapet er i tråd med retningslinjene for det aktuelle tiltaket når det søkes om midler til prosjektetablering.

Det kreves at søkerne har gjort seg godt kjent med EUs overordnete målsetning for det aktuelle Erasmus+-tiltaket og andre sentrale krav og retningslinjer definert i «Erasmus+ Programme Guide». Dette skal tydelig gjenspeiles i presentasjonen av prosjektideen i søknaden.

Søkernes kapasitetsmessige forutsetninger for å kunne nå opp i den europeiske konkurransen om midler og evne til å gjennomføre det planlagte prosjektet, blir også vektlagt.

Et vilkår for å få støtte, er at det vurderes som sannsynlig at søker vil kunne utvikle et prosjekt og levere en konkurransedyktig søknad til EU innen den fastsatte søknadsfristen.

Det kan bare dekkes utgifter som påløper etter at søknaden om PES-midler er sendt.

Søkere som har fått avslag på en tidligere søknad til det aktuelle sentraliserte tiltaket må vise klart hvordan man vil addressere svakheter som ble påpekt i evalueringen og også hvilke andre tiltak som er planlagt for å gjøre prosjektsøknaden mer konkurransedyktig. Det er ikke tilstrekkelig å slå fast at man vil forbedre søknaden på bakgrunn av tidligere tilbakemelding

Veiledning og maler

Registrer søknad

 • Velg skjemaet Erasmus+ - Funding for project development 2024, dersom søknadsfristen er i 2024
 • Velg skjemaet Erasmus+ - Funding for project development 2025, dersom søknadsfristen er i 2025

Slik behandler vi søknaden

Vurdering

Søknaden vurderes administrativt av en medarbeider ved HK-dir med faglig ansvar for tiltaket det søkes prosjektetableringsstøtte for.

Søknaden kan avvises, støttes i sin helhet eller gis delvis støtte.

Ved avslått søknad er det mulig å levere inn en omarbeidet søknad for ny vurdering. Denne søknaden kan bare omfatte tiltak som er planlagt gjennomført etter at den reviderte søknaden er sendt inn til HK-dir.

Når får du svar?

Vi tilstreber å sende svar på søknader innen to uker etter innsending. Ved stort press, kan det ta noe lenger.

Rapportering og oppfølging

I tildelingsbrevet fra HK-dir vil det bli satt en frist for å rapportere for bruken av prosjektetableringsstøtten. All rapportering skjer på eget skjema i Espresso.

Guro Sandnes

Seniorrådgiver

E-post:guro.sandnes@hkdir.no